Kontakt
Letní tábor Kořenov 2024

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení


1.1  Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti TANČÍRNA, s.r.o., s.r.o., se sídlem Praha 7,  Schnirschova 1256/2, PSČ: 170 00, IČ 24292931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193652 (dále jen „TANČÍRNA“). TANČÍRNA poskytuje především služby výuky v oblasti umění a tance.

1.2  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi TANČÍRNOU a účastníky kurzů, tanečních lekcí a jakýchkoli dalších akcí pořádaných TANČÍRNOU (dále jen „účastníci“ nebo „účastník“).

1.3  Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je i souhlas účastníků se zpracováním jejich osobních údajů (článek 12).

2. Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy


2.1  Objednání účasti v konkrétním kurzu se provádí na základě písemné vyplněné přihlášky, kterou účastník doručí TANČÍRNĚ buď osobně na recepci, poštou či elektronickým formulářem. V okamžiku, kdy TANČÍRNA účastníkovi potvrdí (písemně či e-mailem) převzetí řádně vyplněné přihlášky, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi TANČÍRNOU a účastníkem.

2.2  Nabídka kurzů TANČÍRNY uveřejněná na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná přihláška účastníka.

2.3  Předmětem smluvního vztahu je závazek TANČÍRNY zajistit poskytnutí služeb výuky tance či jiných služeb dle parametrů uveřejněných v nabídce kurzů na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech TANČÍRNY a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb TANČÍRNĚ sjednanou cenu.

2.4  Podpisem přihlášky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb

2.5  Podpisem přihlášky dále účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s provozním řádem a bezpečnostními předpisy TANČÍRNY, a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání ve využití služeb TANČÍRNY.

2.6  Jsou-li kurz nebo „Open Class“ lekce objednány ve prospěch třetí osoby, je tato osoba (účastník) vázána smlouvou o poskytování služeb a všeobecnými obchodními podmínkami účasti na kurzech a lekcích TANĆÍRNY, a to okamžikem, kdy s objednaným kurzem projeví souhlas. Souhlas může být projeven buď žádostí o rezervaci konkrétního termínu kurzu, potvrzením již předem navrženého termínu kurzu, nebo prvním okamžikem účasti v kurzu nebo na „Open Class“ lekci. Objednatel je povinen třetí osobu (účastníka), v jejíž prospěch je kurz objednatelem objednán, s obsahem smlouvy a všeobecných obchodních podmínek seznámit.

3. Obecná pravidla konání kurzů


3.1  Rozsah nabídky kurzů, jednotlivých lekcí či dalších akcí, včetně jejich ceny, je dán aktuální nabídkou TANČÍRNY platnou v době objednání služby.

3.2  Termíny a časy jednotlivých lekcí se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem běhu a poté průběžně aktualizovaným TANČÍRNOU. Aktuální informace jsou upřesňovány na internetových stránkách www.tancirna.ogr a jsou zároveň vyvěšeny v prostorách TANĆÍRNY. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit.

3.3  Služby TANČÍRNY spočívají především v poskytování (a) pololetních kurzů, (b) krátkodobých kurzů a (c) lekcí „Open Class“.

4. Pololetní a krátkodobé kurzy


4.1  TANČÍRNA rezervuje účastníkovi účast ve vybraném konkrétním kurzu po dobu 7 dnů od potvrzení převzetí přihlášky (formou písemných pokynů o kursu a platbě). Neuhradí- li účastník v této době cenu kurzu, rezervace účasti v kurzu jakož i smlouva o poskytování služeb mezi TANĆÍRNOU a účastníkem automaticky zanikne.

4.2  Došlo-li již k zahájení kurzu, může TANČÍRNA do takového kurzu zařadit účastníka dle svého uvážení a zejména dle kapacity daného kurzu. V takovém případě je účastník povinen uhradit poměrnou část ceny kurzu, odpovídající počtu kalendářních měsíců, ve kterých se účastník daného kurzu účastní. Účastníkovi však nárok na zařazení do již zahájeného kurzu nevzniká automaticky.

4.3  TANČÍRNA může změnit místo konání kurzu, osobu lektora daného kurzu či program kurzu (za předpokladu zachování alespoň základních parametrů kurzu a původního počtu hodin). O této změně je povinno účastníka informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním emailové zprávy či jinou vhodnou formou. TANĆÍRNA může změnit i termín celého kurzu. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu (či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li ke změně až po zahájení kurzu).

4.4  V případě onemocnění či jiné absence lektora může TANČÍRNA nahradit takovéhoto lektora jiným lektorem se stejnou či obdobnou kvalifikací. V případě, že se před zahájením určité lekce kurzu nepodaří zajistit jiného lektora, je možné danou lekci zrušit a nabídnout účastníkům její konání v náhradním termínu. Při prvním náhradním termínu v rámci jednoho kurzu nemají účastníci, kteří se náhradního termínu lekce nemohou zúčastnit, právo na vrácení poměrné části ceny kurzu. Při dalších náhradních termínech lekcí má účastník, kterému je nabídnuta již minimálně druhá náhradní lekce, které se nemůže zúčastnit, právo na vrácení poměrné části ceny kurzu (tj. ceny dané lekce).

4.5  V případě zameškání lekce má účastník kurzu právo nahradit až 2 zameškané lekce v jiných kurzech stejného nebo podobného zaměření, délky a ceny a za podmínky, že tento náhradní kurz nebude kapacitně vytížen. V tomto případě do něj nebude možné uchazeče zařadit. Případnou náhradní hodinu si uchazeč vybere zejména z kurzů „Open class“, jinak po předchozí dohodě s TANČÍRNOU v kurzu konaném ve více paralelních termínech, a to za předpokladu, že takovýto kurz není plně obsazen. Všechny náhrady zameškaných lekcí musí účastník vyčerpat ve stejném období, v jakém kurz probíhá. Po jeho uplynutí účastníkovi nárok na jakékoliv náhrady zaniká. V případě dlouhodobé nemoci (5 a více týdnů) na základě písemné žádosti, jejíž přílohou bude  potvrzení lékaře zaslané na adresu TANČÍRNY, TANČÍRNA vrátí  účastníkovi poměrnou část kurzovného, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

5. Lekce „Open Class“


5.1  Účastník může navštěvovat jednotlivé lekce „Open Class“ dle svého výběru po přihlášení do programu „Open Class“. Přihlášení je možné učinit osobně na recepci. Tyto lekce je možné zakoupit buď jednotlivě anebo prostřednictvím zvýhodněné permanentky, vystavené na konkrétní osobu.

5.2  Permanentka „Open Class“ je vystavena na 10 lekcí s platností 4 měsíců od data vystavení.  Permanentka je vystavena na jméno a je nepřenosná. Bez předložení permanentky nebude účastník na lekci vpuštěn. V případě ztráty permanentky bude účastníkovi účtován poplatek ve výši 50,- Kč, jako náklad na vystavení duplikátu. Lekce nevyčerpané během platnosti permanentky se neproplácí, ani se nijak nenahrazují. Ve výjimečných případech (déle trvající nemoc) však může být dle uvážení TANČÍRNY učiněna výjimka.

5.3  V případě, že se účastník nebude moci účastnit objednaného kurzu „Open class“ je povinen o této skutečnosti uvědomit TANČÍRNU alespoň 24 hodin před konáním daného kurzu. V případě zameškání lekce „Open Class“ nemá účastník právo náhrady zameškaných lekcí.6. Účast dětí na lekcích


6.1  Osoby mladší 18 let se mohou účastnit kurzů či jednotlivých lekcí TANČÍRNY pouze s výslovným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. Osoby mladší 10 let se mohou účastnit dětských kurzů pouze v doprovodu svých rodičů, jiných zákonných zástupců či zletilé osoby, která je se souhlasem zákonného zástupce doprovází (dále jen „doprovázející zletilá osoba“). Každé dítě musí být pojištěno pro případ úrazu pojištěním platným ode dne zahájení příslušného kurzu, a to po celou dobu účasti v kurzu.

6.2  Rodiče, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilé osoby odpovídají za děti (tj. zejména za jakékoli škody způsobené dítětem na zdraví či majetku třetích osob, ale také za případná zranění či jiné újmy způsobené dítěti) až do okamžiku, kdy dítě převezme při vstupu do sálu lektor daného kurzu, a po ukončení dané lekce či účasti dítěte na lekci ihned po převzetí dítěte od lektora tamtéž. Rodiče, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilé osoby jsou povinni vykonávat dohled nad dítětem po celou dobu, kdy se nachází v prostorách TANČÍRNY před zahájením a po ukončení dané lekce. Pokud se děti zúčastní lekce bez doprovodu, nepřebírá nad nimi TANČÍRNA dohled, vyjma doby pobytu dítěte na sále s lektorem během lekce.

6.3  Není-li dítě, vzhledem ke svému věku, schopno absolvovat celou lekci bez přerušení a musí sál opouštět, přebírá za něj v tuto dobu odpovědnost rodič, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilá osoba až do okamžiku jeho opětovného vstupu do sálu, kde lekce probíhá.

6.4 V případě, že si osoba uvedená v čl. 6.1 z vážných důvodů nepřevezme dítě po skončení příslušného kursu, bude dítě umístěno do dětského koutku v prostorách TANČÍRNY až do příchodu těchto osob. V takovém případě však je TANČÍRNA oprávněna účtovat za pobyt dítěte v koutku poplatek dle aktuálního ceníku TANČÍRNY.

6.5 Osoby starší 10 let dosud nezletilé v případě, že se budou účastnit dětských kurzů bez doprovodu svých rodičů, jiných zákonných zástupců či zletilé osoby, která by je se souhlasem zákonného zástupce doprovázela, rodič takovéhoto dítěte podepíše na recepci TANČÍRNY prohlášení, že souhlasí s tím, že se jeho nezletilé dítě bude účastnit kurzů bez doprovodu výše uvedených osob.

6.6 Rodiče či jiný zákonný zástupce souhlasí s použitím a zveřejněním filmových a fotografických materiálů dětí vyhotovených v průběhu jednotlivých lekcí, vystoupení, táborů a soutěží, a to pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností Tančírny

6.7. Náhradní lekce v dětských kurzech nejsou možné. Dlouhodobá absence dítěte se řeší individuálně.

7. Povinnosti účastníka lekcí


7.1  Účastník je povinen se při účasti na kurzu i jednotlivé lekci řídit pokyny TANČÍRNY a lektorů či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně TANČÍRNY. Dále je účastník povinen dodržovat provozní řád TANČÍRNY, který je k dispozici v prostorách TANČÍRNY.

7.2  Během účasti na kurzech TANČÍRNY nesmí účastník (a) narušovat řádný běh kurzu, (b) obtěžovat svým chováním ostatní účastníky kurzu a je povinen dodržovat zásady hygieny a slušného chování.

7.3  V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na kurzu nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit na recepci TANČÍRNY a ihned ukončit svoji účast v dané lekci.

7.4  Účastník je povinen bezpečně zamykat šatní skříňku, do které si odkládá své věci a která je určena k odkládání věcí do celkové hodnoty 5000,-  Kč. TANČÍRNA neručí za věci odcizené ze skříňky účastníka v důsledku násilného vniknutí do skříňky a dále za věci odložené mimo uzamčenou skříňku. TANČÍRNA důrazně doporučuje všem návštěvníkům, aby peníze ve větším objemu, cennosti a věci vyšší hodnoty s sebou na lekce nepřinášeli. Budou-li do prostor TANČÍRNY účastníkem vneseny věci o hodnotě přesahující 5000,- Kč, je takový účastník povinen uvědomit o takové skutečnosti pracovníka TANČÍRNY a uložit takové věci na recepci.

7.5 Účastník odpovídá za klíček od šatní skříňky, který obdrží při příchodu na kurz v recepci TANČÍRNY. Účastník je povinen klíček opět vrátit na recepci TANČÍRNY před opuštěním prostor TANČÍRNY. V případě, že účastník nevrátí klíček nejpozději do druhého pracovního dne do recepce TANČÍRNY, je povinen uhradit TANČÍRNĚ částku 300,- Kč představující náklady na zhotovení duplikátu.

7.6 Účastník bere na vědomí, že akce TANČÍRNY (např. lekce, kurzy, plesy, taneční večery, apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem TANČÍRNY. Účastník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí pořádaných TANČÍRNOU mohou být zveřejněny na internetových stránkách TANČÍRNY nebo v jiných propagačních materiálech TANČÍRNY. Pořizování audiovizuálních záznamů průběhu tanečních kurzů nebo jednotlivých lekcí jinou osobou je možné pouze se souhlasem lektora.

8. Cena a platební podmínky


8.1  Cena kurzů je dána ceníkem TANČÍRNY platným v době objednání kurzu, pokud není dohodnuta cena odlišná. Konkrétní cena kurzu je vždy uvedena na platebním dokladu každého účastníka zaslaném nebo osobně předaném účastníkovi. Cena kurzů obsahuje DPH.

8.2  Cena kurzů je splatná do 7 dnů od potvrzení přihlášky účastníka TANČÍRNOU, nebo do začátku první výukové lekce podle toho, jaká skutečnost nastane dříve a nebude-li stranami dohodnuto jinak. To neplatí pro lekce „Open Class“, jejichž cena je splatná okamžitě při objednání. V případě, že se účastník bez omluvy podle čl. 5.3 nezúčastní objednané lekce „Open class“, je povinen TANČÍRNĚ uhradit plnou cenu zmeškaného kurzu. TANČÍRNA si vyhrazuje právo v případě, že účastník takovouto lekci neuhradí, odepřít účastníkovi účast v jiných lekcích.

8.3  Cena může být účastníkem uhrazena převodem na účet TANČÍRNY nebo zaplacená osobně (v hotovosti či platební kartou) v místě poskytování kurzu, pokud není v konkrétních případech dohodnuto jinak, a to v termínech, uvedených v bodě 8.2 nebo před zahájením lekce „Open Class“. Není-li v tomto termínu cena kurzu uhrazena, je TANČÍRNA oprávněna odmítnout účastníkovi poskytování služeb a to až do uhrazení dlužné částky.

9. Odpovědnost za škodu


9.1  Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí TANČÍRNĚ nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na kurzu.

9.2  TANČÍRNA odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takovéto škoda byla způsobena zástupci TANČÍRNY úmyslně nebo v důsledku nedbalosti.

9.3  TANČÍRNA neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

9.4  TANČÍRNA neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů TANČÍRNY či jeho lektorů podle článku 7.3 výše.

9.5  TANČÍRNA neodpovídá za škodu způsobenou na věcech nebo jejich ztrátu, pokud nebyly v rozporu s článkem 7.4 uloženy v šatní skříňce, tedy na místě k tomu určeném, anebo, pokud šlo o věci přesahující hodnotu 5000,- Kč a nebyly účastníkem uloženy na recepci TANČÍRNY.

10. Odstoupení od smlouvy ze strany TANČÍRNY


10.1 TANČÍRNA je oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě že okolnosti nezávislé na jeho vůli mu znemožňují poskytování služeb v dohodnutém termínu, popř. ani v náhradním termínu. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu, či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení (tj. zrušení celého kurzu) až po zahájení kurzu. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí jiné náhradní služby (např. obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky).

10.2  TANČÍRNA je dále oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména obsažených v článku 7.2), z provozního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je účastník povinen zaplatit TANČÍRNĚ smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části kurzu. Nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty bude započten oproti nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části kurzu. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na jakýkoli nárok TANČÍRNY na úhradu škody způsobené účastníkem.

10.3  TANČÍRNA je oprávněna bezodkladně vyloučit z účasti na lekci takového účastníka, který opakovaně či hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména povinnosti obsažené v článku 7.2), z provozního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je daný účastník povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých výuka probíhá.

11. Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka


11.1  Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností TANČÍRNY plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení kurzu.


11.2  Účastník má dále právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ze zdravotních důvodů řádně prokázaných dokladem od příslušného lékaře, které mají charakter závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo vážného úrazu. V takovém případě je účastník povinen uhradit TANČÍRNĚ následující storno poplatky:
(a)  20 % z ceny objednaného kurzu pokud k odstoupení dojde nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu;
(b)  60 % z ceny nevyčerpané části kurzu, pokud k odstoupení dojde později než 7 dnů před zahájením kurzu nebo kdykoliv po zahájení kurzu.

11.3  Účastník má také právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu. V takovém případě je však účastník povinen uhradit TANČÍRNĚ storno poplatek ve výši
(a)  100 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde méně než 7 dnů před zahájením příslušného kurzu nebo kdykoliv po zahájení kurzu, či kdykoliv v průběhu konání kurzu
(b) 30 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde více než 7 dnů před zahájením příslušného kurzu.

12. Ochrana osobních údajů


12.1  TANČÍRNA je registrována Úřadem na ochranu osobních údajů pod registračním č. Subjektu 00045604 jako zpracovatel osobních údajů. TANČÍRNA shromažďuje a zpracovává osobní údaje účastníků, které mu jsou sděleny v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb, zejména osobní údaje poskytnuté účastníky v přihlášce do kurzu.

12.2  Podepsáním přihlášky do kurzu či do programu „Open Class“ projevuje účastník souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů poskytnutých TANČÍRNĚ pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz a pro marketingové a obchodní účely, včetně nabízení ostatních služeb TANČÍRNY. Tento souhlas je udělen na celou dobu příslušného kurzu a následujících 5 let od uzavření smlouvy o poskytování služeb.

12.3  Veškeré údaje získané od účastníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu TANČÍRNY a nejsou poskytovány třetím osobám.

12.4  Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.

12.5  V případě, že dojde ke změně osobních údajů účastníka, týkajících se zejména doručovací adresy, adresy trvalého bydliště, či jiných kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail), je účastník povinen o této změně informovat TANČÍRNU bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně dojde.

12.6  Prohlášení o ochraně soukromí

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji. 

Možnost stažení celého znění dokumentu ZDE.

13. Závěrečná ustanovení


13.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 18.8.2014

13.2  TANČÍRNA je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách www.tancirna.org. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb týkající se určitého kurzu. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, nebude mít takováto změna vliv na práva po povinnosti smluvních stran této uzavřené smlouvy, avšak účastníci budou mít možnost přistoupit k novému znění všeobecných obchodních podmínek.

13.3  Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto vše-obecných obchodních podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.

13.4  Tyto všeobecné podmínky byly vyhotoveny a jsou dostupné v české jazykové verzi.

13.5  Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 18.8.2014